SÖKORDSANALYSEN GER ER GRUNDERNA FÖR SÖKOPTIMERINGEN

Låt oss analysera er hemsida för att lägga grunderna för en genomtänkt och professionell plan för hur er kan webbsajt ska kunna ranka på nätet.

FRÅN SEO ANALYS TILL ON PAGE OPTIMERING

I det första steget inom sökmotoroptimering utför vi en On Page Analys,  det vill säga, vi gör en hemsidesanalys av strukturen och innehållet.

On-Page analysen genomförs genom att kontrollera en mängd SEO faktorer på hemsidan som bland annat har med struktur, innehåll, teknisk struktur, kodning & speed optimering att göra. SEO Analysen på hemsidan syftar till att ta reda på hur hemsidan presterar och presenteras online både tekniskt men också i relation till aktuell konkurrens.

Resultatet av On Page Analysen ger oss underlaget för den så kallade On Page Optimeringen, där sökordanalysen, On Page Analysen och konkurrentanalysen är de delar som skapar förutsättningarna för att kunna gå vidare och börja jobba på hemsidans On Page Optimering. 

On Page analysen är en slags nuläges-analys och som vi också jämför med andra aktuella metrics som exv. trafik, bounce-rate, Dwell-time och conversion rate.

På detta sätt kan vi se hur hemsidan presterar online i relation till sina besökare. Via dessa siffror kan man avgöra vad som fungerar bra och vad som kanske fungerar sämre. Vilka sidor presterar bättre och vilket innehåll har sämre innehåll eller fel-optimerat innehåll.

SÖKORDSANALYSEN PRICKAR IN DE RÄTTA ORDEN TILL INNEHÅLLET

Med sökordanalysen tittar vi närmare på hur hemsidans innehåll presterar idag och vilka sökord/sökfraser som redan används i sidotitlarna, texterna, rubrikerna och webbsidesadresserna. 

Vi frågar oss också vilka sökfraser eller söktermer som era kunder använder. Vad använder era konkurrenter sökord, dvs. vilka sökord använder branchen?

När vi fått en bra bild över hur webbsajten ser ut och hur vilka sökord som ni rankar för (eller inte), så analyserar vi de data som finns kring aktuella termer, dvs vilken sökvolym som finns, hur svåra är sökorden att konkurrera med andra om.

Utifrån denna data arbetar vi fram en strategi för vilka sökord som ni anser är de primära sökorden och de vi behöver prioritera och som vi behöver arbeta på för att börja klättra på Googles sökresultat.

 

Hitta rätta sökord med sökordsanalysen
Hitta de rätta sökorden med sökordsanalysen.

Då de primära sökorden är identifierade, så utarbetas och analyseras situationen. Här tittar vi på vilka sökord vi har fått fram och vilka andra sökfraser samt när-relaterade ord som tillhör ämnena och själva orden. Finns det synonymer och andra termer som betyder samma saker eller liknande. Vilka ord har dokumenterad trafikvolym är några frågor som vi frågar oss under sökordanalysen gång.

Utifrån denna sökordsbas fortsätter arbetet med att analysera och dokumentera vilka ord och fraser som vi kan använda oss av samt hur vi kan använda dessa i våra sökordsstrategier när vi senare ska optimera aktuellt innehåll men också ska skapa innehåll på hemsidor och bloggar och annat innehåll både On Page &  Off Page.

KONKURRERA MED RÄTT ON PAGE OPTIMERING

En stor del av all On Page optimering består av att skapa ett relevant, innehållsrikt  och välstrukturerat innehåll som tilltalar hemsidans besökare.

Detta kallar vi för Content optimering.  Eftersom vi fortfarande kan konstatera att Google är en plattform som ännu inte kan tolka text och innehåll på samma sätt som en människa gör, så medför detta att ett stort strukturellt och innehållsmässigt arbete fortfarande ligger på ägaren av hemsidan.

För att Optimera hemsidans innehåll så behövs goda kunskaper inom, dels området som hemsidan handlar om men även det rent formmässiga och det rent textmässiga. Vi pratar givetvis om strukturen kring rubriker, sökord/sökfraser, media, fonter mm.

Även om SEO Konsulten inte nödvändigtvis är en Content Creator eller Copywriter så behövs dennes kunskaper i hur innehållet ska utformas och optimeras för att tilltala Googles olika algoritmer och därmed göra det lättare för plattformen Google att förstå hemsidans innehåll.

On Page optimeringen baseras på Sökordsanalysen & Konkurrensanalysen

För att kunna påbörja en väl genomtänkt Content optimering eller innehållsoptimering, så behövs först en grundlig sökordsanalys genomföras, vilket i sig är en egen process i sökoptimeringen.

I samband med sökordsanalysen görs även en konkurrrentanalys för att avväga och analysera vilka sökord eller sökfraser som är väldigt konkurrentutsatta eller vilka sökord som man med lite lättare medel kan nå bra resultat på (trots att de kanske inte har lika stora sökvolymer även s.k. Low Hanging Fruit).

Rubrikernas position och innehåll har stor betydelse för hur Google tolkar hemsidans innebörd.  Utifrån rubrikernas inbördes relation till varandra kan vi hjälpa Google att avgöra vilken struktur hemsidan har och vilket innehåll som vi tycker är viktigast att framhålla.

Länkstruktur på olika sätt.

Om man tittar i Google resultaten när man söker på något sökord så kan man se vilka rubriker och vilket textinnehåll (,många gånger det som kallas meta descriptions) som Google favoriserar. 

Detta bevisar också hur viktigt det är att optimera sina rubriker och sin text för att öka sina chanser att få bättre placeringar på relevanta sökord.

Därför är sökordsanalysen ytterst relevant för On page optimeringen och mycket viktig för att göra rätt från början och därmed mycket väsentlig för att SEO arbetet ska ge de rätta resultaten i slutändan.

Flera frågor som man måste ställa sig när man tittar på sökordsanalysen och planerar hemsidans innehåll är exempelvis följande

  • Vilka frågor vill vi besvara?
  • Vilka teman vill vi ge svar på?
  • Besvarar vi läsarens sökintentioner (dvs. Search Intent)?

Med ovanstående frågor i minnet kan vi också lätt förstå att sökordsanalysen och konkurrentanalysen hänger tätt ihop med varandra när det gäller att hitta rätta sökord, rätta termer och rätt branch-språk för att innehållet ska kunna konkurrera på ett rättmätigt sätt med topp-aktörerna på den specifika marknaden eller nichen.

Konkurrentanalysen hjälper er toppa era konkurrenter.

Nästa del av er hemsidas sökmotoroptimeringsarbete är att titta på är konkurrentanalysen. Analysen gör vi för att ta reda på vad dina konkurrenter gör och vad det är som de har gjort på sina hemsidor som fungerar bra och vad de har gjort för att google ska gilla deras sidor, dvs. vad har de gjort som resulterar i att deras hemsidor rankar på Googles SERP. 

Inom konkurrentanalysen tittar vi på ett antal faktorer och jämför dessa faktor med vilka delar vi redan har och vad som fattas. Finns det det delar som vi inte har implementerat i vår sökoptimeringsstrategi men som våra konkurrenter redan har gjort? Låt oss då göra det och till och med göra det bättre än de.

När vi utför analysen tittar vi hur topp-konkurrenterna har strukturerat och byggt sina landningssidor. Vilka sökord har de använt för att nå sin publik på nätet? 

Vilka sökfraser har de använt som ni inte har använt? Vilka sökord konkurrerar de redan med er om? Finns det sökord eller sökfraser som liknar dessa?

Hur ser deras innehåll ut jämfört med erat? Hur har ni titulerat era sidor i jämförelser med topp-konkurrenterna? Hur har beskrivit era sidor i jämförelse med dem?

En annan viktig faktor som spelar in i Konkurrentanalysen är även att titta på vilka inlänkar som era topp-konkurrenter har och som ni inte har. Vilka hemsidor, bloggar eller andra sajter länkar till deras landningssidor? Vilka affiliates har de och vilka affiliates kan ni marknadsföra er med?

Det vill säga, hur ser era största konkurrenters strategi ut för att samla på sig sina inlänkar, som i slutändan ger de ranking för sina sökord? Här hittar vi med säkerhet ett antal ideer på vad vi kan applicera in i vår strategi när vi planera vår On Page strategi och Off Page Strategi.

Sökoptimerad länkstruktur hjälper Google navigera hemsidan.
Hur är din länkstruktur på hemsidan?

Länkstrukturen på hemsidan.

Sökoptimerad länkstruktur hjälper Google navigera hemsidan.
Hur är din länkstruktur på hemsidan?

Länkstrukturen på hemsidan, dvs. den interna länkningen är viktig ur navigeringssynpunkt för både besökaren men även ur sökmotorns synvinkel, då det helt enkelt blir lättare för Google att förstå och nå till rätt innehåll eller sökordstema genom en enkel och intuitiv länkstruktur.

I denna kategori av sökmotoroptimeringsarbetet finns det klara vinster med att ha en plan redan från början med hur hemsidan ska läggas upp rent strukturmässigt samt hur den interna länkningen ska ske mellan sidorna på hemsidan.

Ju mer intuitiv navigeringen på webbsajten är och ju mer användarvänlig hemsidan är innehållsmässigt med dess interna länkning, desto större vinster finns det att hämta, både arbetstidsmässigt och rankningsmässigt för hemsidan.