Sökoptimering på ren svenska.

Sökmotoroptimering (även sökoptimering), från engelskans Search Engine Optimization eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.”

Källa: Wikipedia

SEO-Optimering i fyra steg.

Analysis & Implementation of the Foundations.

Top Page Optimization

Building Out your Website 

Branding & Engagement Optimization.

Site-Wide Analysis & Implementation of the Foundations.

I Fas 1 analyserar vi er hemsida för att titta närmare på de problem som på verkar hela hemsidan och därmed resulterar i eventuella bestraffningar från sökmotorer som exempelvis Google eller Bing.

Med en grundlig analys av er webbsite  ryggen så kan vi identifiera de problem som vi har sett med och som med all sannolikhet påverkar er negativt på synlighet på sökmotorerna på den digital arenan.

En analys av hemsida gärna och helt utan förbindelser och gratis för er:

Den andra delen i Fas 1 är att implementera och åtgärda de brister och fel som vi har funnit i Site-Audit´en. Detta gör vi gärna efter att ha pratat med er under ett kort telefn-möte, där vi även förklarar vad vi behöver åtgärda för att uppfylla Fas 1.

Top Page Optimization (Toppsides-Optimering).

I fas 2 analyserar vi era bäst presterande sidor och utvecklar en plan för hur vi ska optimera de 10-20 bästa sidorna (beroende på webbsite-storlek).

Vi tar reda på vad sidorna presterar och rankar för i nuläget samt samt utarbetar en plan för vad som måste göras för att sidorna ska börja klättra på rankingen (benchmarking) och med tiden börja konkurrera med de konkurrenter som ni har på den digitala marknaden.

Här är det viktigt att särskilja på dina fysiska konkurrenter och dina digitala konkurrenter. Detta är något vi prata närmare om när vi har kommit så långt i vårt samarbete. Det handlar i korta drag om att man måste särskilja på vilka marknader man pratar om och i vilket sammanhang samt vart man vill vara i framkant för att ge konkurrenterna en match om marknaden.

Keyword Research &  Content Planning (Sökordsoptimering & Innehållsplanering).

I Fas 3 tar vi fram en sökordsanalys för hemsidan samt arbetar fram en plan för hur vi bygger ut hemsidan med innehåll (Content) efter de sökord som ni vill ranka på Google eller andra sökmotorer.

I denna fas arbeta mycket med hur vi bygger om, optimerar det befinliga innehållet samt bygger ut det content som redan finns på hemsidan. Denna fas innefattar i de flesta  fall ett större engagemang från klienten i form av att denna involvera sig i vilket innehål som hemsidan ska innehålla i rent textform.

VI tittar även på hur vi kan bygga ut hemsidan för att anpassa innehållet efter vad målet kunden har med hemsidan.

Denna fas innefattar den del som tar mest tid och engagemang av båda parter för att lyckas nå ett bra resultat, som även kommer att ge resultat i placeringarna på nätet.

Branding & Engagement Optimization (Varumärkesbyggande)

I den avslutande delen analayserar vi hur vi ska arbeta fram en plan för hur vi ska kunna stärka ditt varumärke (Branding) samt hur vi genom näätverkande och Outreach skapar medvetenhet om er tjänst eller produkt som i förlängningen skapar ett digitalt flöde till er hemsida samt en förstärkning av ert varumärke och därmed ett ökande inflöde av engagerade besökare på hemsidan.

Utan engagemang och varumärkes-medvetenhet så är möjligheten att fånga era potentiella kunder en stor utmaning. Detta är den stora utamningen i dagsläget.